Lưu trữ thẻ: giấy báo cũ

Cung cấp các loại giấy báo cũ sĩ và lẻ. Giấy báo được dùng để gói xoài, lê. Lót gốm sứ, balo túi xách